Först skall vi reda ut vad som menas med giftorätt. I ett äktenskap så äger var och en av makarna sin egen egendom och så är det också med skulderna.
Vid dödsfall eller äktenskapsskillnad skall en bodelning göras. I princip går bodelningen till på så sätt att makarnas nettotillgångar slås ihop och det som blir kvar är makarna gemensamma giftorättsgods. Giftorättsgodset delas i två lika delar varav den efterlevande behåller sin del med full äganderätt medan den andra delen ärvs med fri förfoganderätt. Undantag är om den avlidne har barn som inte är gemensamma med den efterlevande (särkullbarn) eller ha testamenterat till någon annan. Med fri förfoganderätt menas att man i princip kan göra vad man vill med den delen av arvet dock inte testamentera bort den.
Om den avlidne har enskild egendom har den efterlevande inte giftorätt i denna egendom. Dock påverkas inte den efterlevandes rätt till arv av även denna egendom. Undantag är dock samma som ovan dvs om det finns särkullbarn eller testamente.
Varför vill man ibland upprätta äktenskapsförord och vad innebär det? Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man avtalar att viss egendom som ägs av en make/maka skall vara dennes enskilda egendom vari den andre maken/makan inte har giftorätt. Arvsrätten påverkas dock inte såvida det inte finns särkullbarn och/eller den som äger den enskilda egendomen testamenterat bort denna.
1) Det kan ju vara så att i ett par som har för avsikt att gifta sig har ena parten en större förmögenhet medan den andre inte har några större tillgångar. Genom äktenskapets ingående får då den ”fattigare” automatisk giftorätt i den större förmögenheten som den mindre förmögne vid eventuell äktenskapsskillnad eller dödsfall får tillgång till. Dock är att märka att vid äktenskapsskillnad som sker inom fem år görs en avtrappning med vad som skall delas med en femtedel per år. Har äktenskapet varat i t.ex. tre år så skall endast 3/5 av respektive makes giftorättsgods ingå i bodelningen. Så först efter fem år har makarna full giftorätt i varandras tillgångar.
2) Genom äktenskapsförord kan man påverka storleken på eventuella särkullbarns arv. Detta eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast efter förälders död.
3) Om någon av makarna har funderingar på att sätta sig i större skuld och inte vill riskera att andra maken skall drabbas vid eventuell utmätning kan det också vara skäl i att upprätta äktenskapsförord. Det är då viktigt att äktenskapsförordet upprättas i god tid innan skuldsättningen. I annat fall kan fordringsägarna ändå begära återvinning även om tillgångarna genom äktenskapsförord förts över till den skuldfrie partnern.
4) Har man för avsikt att starta företag eller redan äger eller är delägare i ett företag kan det också vara skäl att man gör företaget till enskild egendom.
För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt finns det en del formalia. Förordet skall vara skriftligt, det skall undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket. Skatteverket tar ut en avgift med 275 kronor.
Skulle man framöver ångra sig eller vill ändra i äktenskapsförordet måste man göra ett nytt varvid man bör skriva att det gamla äktenskapsförordet upphävs och inte längre gäller.

Sven-Göran Arnoldsson
jurist@infobladet.com

Föregående artikelUpptäck Fritidsbibblan och prova på sporter och friluftsliv helt kostnadsfritt
Nästa artikelMikael Åman gillar att kunna påverka samhället han lever i