FRAMTIDSFULLMAKT
Tänk om …
Vad händer om du eller din partner eller ni båda skulle bli allvarligt och långvarigt sjuka under en längre och inte överblickbar period?
Vem tar hand om ekonomin, fastigheten, bilen, sommarstugan etc?
Hur var det tidigare, jo innan den 1 juli 2017 var det så att om en person hamnade i en sådan situation att denne inte längre själv kunde ta hand om sina ekonomiska angelägenheter så kunde man via överförmyndare och tingsrätt få en god man utsedd och som då i olika situationer skulle företräda sin huvudman.
Oftast fungerade det bra men situationer som var komplicerade kunde uppstå.  Om huvudmannen var gift och ägde en fastighet och den friska partnern insåg att fastigheten på grund av försämrad ekonomi måste säljas så kunde den gode mannen med överförmyndarens medgivande ombesörja försäljningen. Så långt var det helt OK men problemet var att likviden för försäljningen tillfaller huvudmannen – och den gode mannen skall endast tillvarata sin huvudmans intressen. Innebörden blir då att huvudmannens partner – den som ville få fastigheten såld inte kunde disponera någon del av likviden. Alltså blir den ekonomiska situationen för denne oförändrad och kan till och med bli försämrad genom hög hyreskostnad för hyreslägenhet.
Än en gång – en god man skall enbart tillgodose sin huvudmans intressen.
Ny lag
Genom att vi den 1juli 2017 fick en ny lag ”Lagen om framtidsfullmakter” går det att komma tillrätta med de komplikationer som tidigare kunde uppstå. Lagen innebär en rätt att upprätta en fullmakt för framtida behov. Fullmakten blir giltig när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina egna angelägenheter. Detta är alltså en möjlighet att medan man är fullt frisk och kry ge någon eller några – antingen gemensamt eller var för sig – en fullmakt att när fullmakten trätt i kraft enligt de villkor som skall framgå av fullmakten – att då fullmaktshavaren för fullmaktsgivarens räkning tar hand om dennes intressen.
För att upprätta en framtidsfullmakt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Det innebär bland annat att man måste ha
fyllt 18 år, fullmakten måste vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift skall skriftligt bevittnas i två myndiga vittnes närvaro samt bör den eller de som utses som fullmaktshavare med sina namnteckningar bekräfta sitt eller sina åtagande.
Utformningen av en framtidsfullmakt måste vara anpassad till fullmaktsgivarens personliga förhållanden och dessa bör vara noga genomtänkta så fullmakten täcker alla tänkbara situationer som kan uppkomma.
Definitioner:
• God man = person som är utsedd att ta tillvara någons personliga och ekonomiska intressen
• Huvudman = den person vars personliga och ekonomiska intressen skall tas tillvara.
• Överförmyndare = finns i varje kommun med uppgift av bland annat ha tillsyn av gode män
• Fullmaktsgivare = den som upprättar fullmakten
• Fullmaktshavare = den eller de som åtar sig uppdraget
Kontakta  gärna mig om du har övriga frågor. Eller om du har tankar på vad som ska skrivas i denna spalt.
               Sven-Göran Arnoldsson

jurist@infobladet.com

Föregående artikelFärgglad konstutställning i akryl och tovning
Nästa artikelSommarutställning ”Lasternas stad”