Vad kan jag som arbetsgivare göra för att hantera och minska uppkomsten av konflikter på arbetsplatsen?
Till att börja med kan konstateras att du som arbetsgivare i din egenskap av principal på arbetsplatsen har ett stort ansvar för att dina anställdas arbetsmiljö fungerar. Du som arbetsgivare leder och fördelar arbetet. Därmed följer en skyldighet att planera, leda och kontrollera verksamheten på sådant vis att den uppfyller de krav som uppställs i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta ansvar och arbete kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att tillförsäkra de anställda en god arbetsmiljö fysiskt, organisatoriskt och socialt. Dessa delar av arbetsmiljön hänger ihop och påverkar produktiviteten och resultatet i verksamheten. En del arbetsgivare missar dock detta och fokuserar enbart på verksamhetens produktivitet och resultat utan att ta hänsyn till medarbetarna. Detta skapar ohållbara situationer med hög personalomsättning. Hög personalomsättning utgör en kompetensförlust och kostnad i sig.
På arbetsplatser där anställda trivs och konflikterna är färre finns ett bra ledarskap i grunden. I detta ledarskap tar arbetsgivaren ansvar för hur anställdas arbetsmiljö ser ut och lämnar inget åt slumpen. Arbetsgivaren involverar även de anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare har eftersatt det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att du tar tag i detta. Inte minst för att förbättra säkerheten och trivseln på arbetsplatsen för dina anställda, men också för att det är din lagstadgade skyldighet.
Även verksamheter med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan drabbas av konflikter. Ibland kommer inte anställda överens med varandra. Ibland finns det anställda som missköter sitt arbete. När ettdera problemet uppstår är det viktigt att ta tag i det genast.
Konflikter mellan anställda kan vara ett tecken på att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen, vilket inte är tillåtet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Varje arbetsgivare har en skyldighet att förebygga, utreda och ha handlingsplan för att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Den som blir utsatt för kränkande särbehandling har rätt till stöd. Och den som utsätter andra för kränkningar kan behöva tilldelas en varning att beteendet inte accepteras på arbetsplatsen.
Desto snabbare arbetsgivaren agerar desto större är förutsättningar för att lyckas lösa konflikten. Går den kränkande särbehandlingen riktigt långt kan den resultera i att en anställd säger upp sig själv. Har arbetsgivaren känt till, men inte ingripit kan det ses som att arbetsgivaren har varit delaktig i att provocera fram uppsägningen av den anställde. Även om den anställde sa upp sig själv så blir uppsägningen att likställa med att arbetsgivaren sade upp den anställde. En sådan uppsägning är inte saklig och innebär att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig i förhållande till den anställde. Beroende på den anställdes lön och anställningens tidens längd kan skadeståndsbeloppen bli höga om den anställde stämmer arbetsgivaren.
När en arbetstagare missköter sitt arbete och åsidosätter sina åligganden gentemot arbetsgivaren är det viktigt att arbetsgivaren talar om för den anställde i samband med händelsen att misskötsamheten inte accepteras på arbetsplatsen. Korrigerande samtal som arbetsgivaren håller med den anställde bör också dokumenteras om arbetsgivaren i ett senare skede skulle bli tvungen att säga upp den anställde. Om misskötsamheten är allvarlig bör arbetsgivaren även lämna en varning till den anställde. I varningen är det viktigt att det framgår vad arbetsgivaren anser utgör misskötsamheten, vad det är för beteende som den anställde behöver ändra på, samt ange att vidare misskötsamhet kan leda till att den anställde kan komma att sägas upp. Viktigt att tänka på är att varningen inte får framstå som hotfull, utan ska vara rent informativ.
För arbetsgivare som inte riktigt har tiden och resurserna för att ta fram policys, checklistor och riskbedömningar och påbörja det systematiska arbetsmiljöarbetet kan det vara bra att ta hjälp av en arbetsrättsjurist. Arbetsgivare som inte har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete riskerar nämligen även att drabbas av höga viten som kan beslutas av Arbetsmiljöverket efter kontroll. Åhlins Juristbyrå erbjuder en kostnadsfri rådgivning över telefon i både arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor, oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare. Så tveka inte på att kontakta Åhlins Juristbyrå om det är något du undrar över.
Linda Åhlin
jurist@infobladet.se

Föregående artikelEn musiklärare med stort musikintresse
Nästa artikelVill du prova på Gå-fotboll?