Bromölla
Årsmöte 2023 den 24 februari i Bromölla Folkets Hus.
Årsmötet öppnades av att ordf. Tommy Truedsson som hälsade mötesdeltagarna välkomna
Parentation var nästa punkt på dagordningen. Det är den stund när de närvarande på årsmötet ägna en stilla stund till minnet av de medlemmar som under året har avlidet.
Ulla-Britta Valdemarsson tände därefter på det sätt hon har gjort under många år ett ljus och läste därefter en dikt kring hur tankarna kan formas inför livets slutskede.
Dagordningen fastställdes efter förslag från valberedningen om att val av 3 ordinarie styrelseledamöter med en mandatperiod på 2 år skulle ändras till 2 ordinarie. Detta p g a sent besked till valberedningen. Dagordningen fastställdes med den föreslagna ändringen.
Till ordförande för mötet utsågs Mia Persson-Fröjd och till sekreterare för mötet utsågs Kerstin Haglund. Till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. John Larsen och Inga-Britt Grönberg.
Verksamhetsberättelsen för 2022 föredrogs av ordförande Tommy Truedsson. Verksamhetsberättelsen beskrev den omfattande verksamheten som bedrivit under 2022. Här redovisade även merparten av alla de medlemmar som gjort verksamheten möjlig att genomföra.
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Jan-Erik Svarfvar. Den ekonomiska ersättningen innehöll bekräftelse på all den verksamhet som bedrivits och redovisade de olika områdenas kostnader.
Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Bo Lundgren. Årsmötet noterade revisorernas berättelse som bl. a innehöll rekommendationen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
Styrelsen lämnade förslag till ersättningar för förtroendevalda och reseersättningar med kollektivtrafiken eller med egen bil, mötet beslutade enligt förslaget.
Valberedningens förslag föredrogs av sammankallande, Monica Hagelin.
Till ordförande omvaldes Tommy Truedsson för 2 år. Till 2 ordinarie styrelseledamöter nyvaldes för 2 år
Karin Lundgren och Kenneth Hallberg. Till ersättare för 1 år nyvaldes Margareta Nilsson och tidigare styrelseledamöterna Jan Hansson och Pia Raae.
Till ny revisor, efter Tommy Höppner som lämnar p g a sjukdom, valdes Carina Olsson för en period om 2 år. Till ersättare för revisorer valdes Inga-Britt Grönberg och Marianne Francke för 1 år.
Valberedningen, Monica Hagelin (sammankallande), Conny Svensson och Stig Johansson omvaldes för 1 år.
Marita Jeppsson, avtackades som avgående ersättare i styrelsen
Årsmötets mötesdel avslutades med att Ulla-Britta Valdemarsson, Mia Persson-Fröjd och Kerstin Haglund tilldelades vars 3 rosor för sina insatser under årsmötet.
PRO Örkened Sånggrupp (från Lönsboda) svarade för dagens musikunderhållning. De gav oss en stunds musikupplevelse med varierat innehåll innan det var dags för fikat.
Sånggruppen fortsatte efter fikapausen med underhållningen ytterligare en stund.
Så var det även dags att avsluta dagens aktivitet, årsmötet 2023. Medlemmarna tackades för visat intresse och de som medverkade i Sånggruppen tilldelades varsin ros för sitt framträdande.
Årsmötet 2023 var med detta avslutat. Ett stort Tack till alla deltagare och medverkande på årsmötet!
Text: Tommy Truedsson
Foto: Jan Hansson

Föregående artikelSolskydd i alla lägen
Nästa artikelHur är det med dig?