Brev till Info-Bladet

Bakgrund
Bromölla kommuns FotbollsUnion, BFU, är en samarbetsorganisation mellan kommunens alla fotbollsföreningar,
Edenryds IF, Gualövs GoIF, Ifö Bromölla IF, IK Kamp och Näsums IF. BFU har som syfte att samarbeta för att ge kommunens ungdomar största möjliga utbyte av sin fritidssysselsättning, fotboll. Det kan vara att arrangera gemensamma utbildningar för ledarna, att arrangera gemensamma tävlingar, att samverka kring utnyttjande av kommunens anläggningar, att samverka i kontakter med centrala organisationer, att samarbeta i kontakter med Bromölla kommun, att samarbeta i kontakter med ortens näringsliv, mm. Hittills har BFU fört diskussioner med Kultur och Fritidsnämnden som resulterat i förändringar av utbetalning av bidrag som anpassats till föreningarnas ekonomiska situation. Dessutom har BFU beslutat att samverka kring IföStrand. Dvs föreningarna ska tillsammans hitta lösningar på anläggningarnas utformning och utnyttjande. För närvarande jobbar man intensivt med att skapa kontakter med ortens näringsliv för att hitta lösningar dels på finansiering av delar av projektet, dels på hur man ska skapa kontakter med andra organisationer för att hitta gemensamma aktiviteter som gagnar både fotbollen och ortens fritidsliv.

IföStrand
Iföstrand är ett projekt som Bromölla kommuns fullmäktige har beskrivit i ett utvecklingsprogram för Bromölla kommun Målet med utvecklingsprogrammet är att stärka Bromölla som bostadsort och öppna upp samhället mot Ivösjön. Genom att ge Iföstrand en ny användning kan det som idag mest upplevs som en baksida bli en ny attraktiv stadsdel i Bromölla. Det är ett led i arbetet med att förverkliga de idéer som presenterats för Iföstrandområdet i projektet Ifö – Tejn. Projekt Ifö – Tejn är ett utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s Interreg-program för Öresundsregionen. De båda kommunerna Bromölla och Bornholm som befinner sig i regionens utkanter har i ett gemensamt projekt tillsammans studerat möjligheter till att använda och utveckla strandnära äldre industrimark. Planprogrammet följer uppsatta mål i ”Bo Bra i Bromölla” (fördjupning av översiktsplanen från 2006), för att uppnå en ökad kontakt mellan Ivösjön och Bromölla. Beslut om att upprätta planprogram för IföStrandområdet togs av Kommunfullmäktige i september 2009.
Se vidare : http://www.bromolla.se/Bobygga–miljo

Idrottsparken i Iföstrandområdet med Bromöllaarenan
Inom Iföstrandområdet är det tänkt att anlägga konstgräsplaner för fotboll. De ska ses som en ersättning för de fotbollsplaner på den närliggande idrottsplatsen, Strandängen, som kommer att förvandlas till bostadstomter inom IföStrandprojektet. Dessutom är det tänkt att bygga en bollhall i anslutning till fotbollsplanerna. I bollhallen bygger man omklädningsrum och serviceutrymmen för både inom och utomhusaktiviteterna. Bollhallen är tänkt att också kunna fungera som en arena med möjlighet till en mängd olika arrangemang. Utöver idrottsarrangemang kan man tänka sig mässor, utställningar, konserter,
danser, storbingo, mm. Hallen kan användas av alla idrotter för träning och tävling. Under dagtid, vardagar, kan pensionärer spela boule eller motionera på andra sätt, företagen kan bedriva motion och rehabilitering för de anställda, skolorna kan ha verksamhet utöver den traditionella som bedrivs i de egna skolhallarna, mm.

¤EASY-fakta
BFU bildades den 24/10 genom att det utsågs en styrelse: Viking Johansson och Per-Erik Persson
EIFArne Andersson och Mats Olsson.
GGoIFChrister Adelsbo och Eric Iversen Ifö
BIF Patric Ottosson och Birgit Nordin IK Kamp
Jan Persson och Nils-Uno Olsson NIF
Till ordf utsågs Christer Adelsbo, v.ordf
Viking Johansson och sekr Eric Iversen.

Föregående artikelDär kärlek går före pengar
Nästa artikelMin första kyss