Page 4 - INFO-Bladet
P. 4

4 Easyinfo - INFO-Bladet                                Att leva med social ångest
                                            – Ångestskolan
 Fråga Advokaten

Fråga:                                         Eric Bergström.
“Jag har en son på 17 år som bor med sin mamma. Hon vill att jag ska betala underhåll.
Är jag skyldig att göra det? Hur mycket underhåll ska jag betala i så fall?”      Karlshamn                  att det är bättre att vara tyst – för då
                                            Upp emot femtio personer kom         hör ingen honom stamma. Flera olika
Svar:                                          under kvällen den 27 mars till Lok-     incidenter där folk har skrattat åt honom
En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala för barnets     stallarna i Karlshamn för att lyssna     leder fram till att han börjar isolera sig
kostnader eller genom att betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidrag     på Eric Bergström berätta om sin       och flyr från situationer som känns job-
har inget med vårdnaden att göra utan styrs av var barnet faktiskt bor.         ångestproblematik och hur han        biga eftersom det känns skönt i stunden.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år men kan förlängas om      lyckades att ta sig ur det.         Det tog ett tag tills han hittade ångest-
barnet går i skola på gymnasienivå. Det kan som längst förlängas tills barnet är    - Sträck upp en hand om du någonsin     syndromet Social Ångest, men när han
21 år.                                         varit rädd för vad andra ska tänka och    väl hittade det så började han läsa böcker
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Underhållsbidragets storlek     tycka om dig, börjar Eric. Alla i publiken  om det och kunde till slut börja utmana
avtalas fram mellan föräldrarna, och är ett bindande avtal. Kommer föräldrarna     sträcker upp sin hand.            sig själv.
inte överens genom ett avtal via kommunen genom samarbetssamtal eller hos        - Men vad händer när den känslan tar     Föreläsningen varvas med övningar för
advokat kan underhållsbidraget fastställas av domstol. För att kunna avtala om     över vardagen? Det är då du har social    att stärka sin egen självbild. Bland an-
ett belopp behöver man veta hur underhållsbidraget räknas fram.             ångest.                   nat så ger han publiken en övning i att
Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet     Föreläsningen fortsätter sedan med en    berätta något bra om sig själv för den
efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade     metafor för vad social ångest är. Tänk    man sitter bredvid.
ekonomiska förmåga.                                   dig att du ska springa 60 meter på idrott-  En mycket bra och lärorik föreläsning
Beräkning av underhållsbidrag sker enligt följande. Först beräknas barnets       slektionen. Bara ett vanligt lopp på 60   som då och då kommer till Karlshamn
behov. Här använder sig domstolarna av ett schablonbelopp. I schablonbeloppet      meter. Skillnaden är att du har hinder på  och helt klart är värd att lyssna på.
ingår alla vanliga levnadskostnader samt barnets del av boendekostnaderna        din bana. Du börjar springa och kommer
utifrån det prisbasbelopp som fastställs årligen. Prisbasbeloppet för år 2019      fram till det första hindret. På hindret            Text & Foto: Emma Selan
är 46 500 kronor. Om barnet är 13–17 år är barnets schablonbehov 95 % av        står det ”Vad ska jag säga?”. Du tar dig
prisbasbeloppet, dvs. 3 681 kr per månad. Schablonbeloppen för olika åldrar       över det och sedan kommer nästa hin-
hittar Du på försäkringskassans hemsida eller hos socialstyrelsen.           der, ”Hur kommer det att låta?”. Även
I schablonbeloppet för barnets kostnader ingår kostnader för barnet avseende      detta tar du dig över och du kommer
livsmedel, förbrukningsvaror, hygien, kläder och skor, lek och fritid, barnvagn,    till det tredje hindret, ”Vad kommer de
spjälsäng, tv, radio, reparationer, dagstidningar, telefon, hushållsel, försäkringar  att tycka?”. Du tar dig tillslut över detta
och fickpengar.                                     också och du är klar med loppet.
Till schablonbeloppet måste barnomsorgsavgiften läggas till, som alltså inte      När du kommer fram inser du dock att
ingår i schablonbeloppet. Från schablonbeloppet dras sedan barnets sociala       alla redan gått vidare eftersom de var
förmåner bort, dvs barnbidraget på 1250 kr för ett barn. Om barnet har         klara så långt innan dig. Det är så det
speciella behov t.ex. pga. sjukdom ska kostnaderna för detta läggas till. Beloppet   känns att vara med i en konversation
som ni får fram är barnets ekonomiska behov.                      med social ångest. När du väl tagit dig
Därefter skall betalningsförmågan för vardera förälder beräknas. Detta innebär     över hindren och kommit fram till ditt
konkret att räkna fram vad föräldrarna har i inkomst efter skatt och sedan       svar har de andra gått vidare och börjat
dras deras levnadskostnader och boendekostnader av. Levnadskostnaderna         prata om något annat. Eric själv berättar
beräknas med ledning av ett normalbelopp. Per år räknat är normalbeloppet        hur hans problematik främst låg i att han
120 procent av gällande prisbasbelopp. 120 procent av 2019 års prisbasbelopp      stammade och att han tillslut insåg
är 4 650 kronor per månad. Boendekostnaden har en begränsning, man får helt
enkelt inte bo hur dyrt som helst på barnets bekostnad. Högsta godtagbara
boendekostnad för varje kommun finns på nätet.
Den slutliga beräkningen av underhållsbidraget sker enligt en formel. Barnets
behov av underhåll tas gånger den bidragsskyldiges överskott / föräldrarnas samlade
överskott. Summa är det som ska utges i underhållsbidrag. Om föräldern som
ska betala har god ekonomi kan det därutöver tillkomma ett standardtillägg för
att möjliggöra att barnet lever på ett snitt av
föräldrarnas inkomst.
Behöver Du hjälp att räkna ut ett skäligt
underhållsbidrag är du välkommen att kontakta
Centrumadvokaterna.

Maila dina frågor och funderingar                            Just nu söker vi fler vardagshjältar

 till advokat@infobladet.com eller skriv till                      - Hjälp vanliga människor att få ihop sin vardag!
    Centrumadvokaterna Syd AB
    Storgatan 38, 295 31 Bromölla.       Janos Kisvari
                        Jurist Backoffice
   Märk kuvertet med “Advokat”.

Vill ni ha fler juridiska tips så kan ni                                                                                             Foto: FemtioFemPlus
 besöka oss på Facebook eller på
  www.centrumadvokaterna.se                              Hemstädning, Trädgård, Snickare och Målare

                                                                    Tel: 072-44 80 411
                                                                    www.femtiofem.se
                                                               anders.ornblom@femtiofem.se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9